۲۴ مرداد

انتخاب مسئول جدید واحد فضای سبز

۲۴ مرداد

انتخاب مسئول جدید واحد پیشه وران

۲۴ تیر

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

  آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.

۲۱ تیر

جلسه تودیع و معارفه معاونت شهرداری گالیکش برگزار شد