۱۵ آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در خیابان فارسیان برای جلوگیری از هر نوع اتفاق و ترافیک جدا کننده ترافیک نصب شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت .

۱۱ آبان

با توجه به برنامه زمانبندی اعلام آن از سوی اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان ،کارشناسان این دفتر با حضور در شهرداری و شورای گالیکش روند جاری و نحوه فعالیت و خدمات رسانی شهرداری و شورای گالیکش را مورد ارزیابی  قرار دادند .