۱۱ آبان

با توجه به برنامه زمانبندی اعلام آن از سوی اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان ،کارشناسان این دفتر با حضور در شهرداری و شورای گالیکش روند جاری و نحوه فعالیت و خدمات رسانی شهرداری و شورای گالیکش را مورد ارزیابی  قرار دادند .