۱۵ آبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در خیابان فارسیان برای جلوگیری از هر نوع اتفاق و ترافیک جدا کننده ترافیک نصب شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت .