۱۹ آذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش ، مهندس برومند معاون شهردار گالیکش خطاب به شهروندان عزیزو در جواب سایت های محلی  گفت :ما به بیانیه شهردار پایبندیم و نه تنها خودمان رعایت میکنیم بلکه شهروندان را به این امر توصیه مینماییم . امرز کلیه امکانات شهرداری    جهت جمع آوری برگهای پاییزی بسیج شده بود. و […]