۱۴ بهمن

در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای ۹ و ۱۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی باستناد بندهای صدورالاشاره طبق پیشنهاد شماره ۱۰۵۰۸ – ۹۵/۱۱/۰۵ شهرداری گالیکش در جلسه شماره ۲۱ عادی ۹۵/۱۱/۱۰ شورای اسلامی […]