۰۴ اسفند

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۳ مجوز شماره ۲۱عادی مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ شورای اسلامی شهر بازارهفتگی واقع درخیابان فارسیان (تقاطع خیابان شهید خداوردی به سمت آرامستان وخیابان بیست متری فرعی فارسیان) شامل ۴۶۶ عدد غرفه را از طریق مزایده عمومی کتبی بصورت اجاره به شرط عدم تملیک به مدت یکسال واگذار نماید .متقاضیان می‌توانند […]