۲۸ فروردین

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : کارگران خدمات شهری این  شهرداری جهت مدیریت بهتر و تسهیل در ارتباط  خود با مدیریت دستگاه و اداره کار  و حفظ اتحاد و یکپارچگی بین خودشان ،با برگزاری انتخابات از بین  چهار کاندید ( آقای علی ایمانی – عباس حدادی- رضا خسروی- حسن سیجانی ) و با نظارت […]