۲۲ تیر

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱مصوبه شماره ۶۳فوق العاده  مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرغسالخانه و سردخانه آرامستان را از طریق مزایده عمومی کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید . متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخه ۹۶/۵/۲به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب […]