۱۷ مرداد

*به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش:?در جلسه ای که امروز با حضور اکثر اعضای شورای دوره چهارم در ساختمان شورا تشکیل شد نامه استعفای مهندس سید علی اصغر موسوی شهردار کنونی گالیکش قرائت و مورد تایید اعضا قرار گرفت و در ادامه این جلسه مهندس مهدی سبحانی( معاون شهرداری بندر ترکمن) به عنوان سرپرست شهرداری […]