۲۱ شهریور

در این جلسه که به ریاست حاج حسینقلی فارسیانی سرپرست شهرداری و مسئولین واحد های مربوطه تشکیل شد ، پس از تشکیل کمیته استقبال از مهر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: *بازدید میدانی توسط چند تن از مسئولین واحد ها ،از مدارس سطح شهر و تشکیل جلسه هم اندیشی با مدیران مدارس * تبلیغات […]