۲۰ آبان

آگهی مزایده   شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۰فوق العاده  مورخ ۹۶/۷/۴شورای محترم اسلامی شهروفق ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها ضایعات آهن آلات (حدوداً ۴ تن )را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخه۹۶/۹/۲به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم […]