۰۶ آذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : اعضای شورای اسلامی شهر  و سرپرست معاونت شهرداری باتفاق سرمایه گذار جوان طرح بهره مند سازی پارک جنگلی فارسیان از محیط این پارک بازدید نمودند .