۱۱ خرداد

نصب “میله های پرچم” در ورودی غربی شهر

۱۱ خرداد

آغاز اجرای طرح بهسازی و مناسب سازی پیاده روها و معابر سطح شهر با مشارکت شهروندان

۱۱ خرداد

لکه گیری آسفالت خیابان شهید نقدی پور