۲۴ تیر

آگهی مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

  آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

۲۴ تیر

جدول ۵۰ × ۵۰ در دو طرف خیابان فارسیان – هشتم اجرا شد.