۳۰ تیر

علف زنی، لایروبی و لجن برداری کانال انتهای خیابان سید احمد خمینی توسط واحد خدمات شهری #شهرداری

۳۰ تیر

ادامه روند موزاییک کاری و بهسازی پیاده روهای خیابان امام خمینی (ره)