80551311-3746236

در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای ۹ و ۱۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی باستناد بندهای صدورالاشاره طبق پیشنهاد شماره ۱۰۵۰۸ – ۹۵/۱۱/۰۵ شهرداری گالیکش در جلسه شماره ۲۱ عادی ۹۵/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر گالیکش به تصویب رسید مطابق قوانین جاری آگهی عمومی عوارض مقرر در این تعرفه اعلام و جهت دریافت اطلاعات کامل آن میتوانید به سایت شهرداری گالیکش به نشانی www.galikesh.ir  و سایت شورای اسلامی شهر گالیکش به نشانی wwww.shoragalikesh.ir مراجعه و مورد استفاده واقع گردد با تصویب این تعرفه مصوبات قبلی ابتدای سال آتی (۱۳۹۶) منتفی میگردد لذا فقط مفاد این تعرفه مورد اجرا قرار خواهد گرفت و این اطلاعیه به منزله انتشار عمومی می باشد .

روابط عمومی شهرداری گالیکش

دیدگاه خود را بیان کنید