شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۳ مجوز شماره ۲۱عادی مورخ ۱۰/۱۱/۹۵ شورای اسلامی شهر بازارهفتگی واقع درخیابان فارسیان (تقاطع خیابان شهید خداوردی به سمت آرامستان وخیابان بیست متری فرعی فارسیان) شامل ۴۶۶ عدد غرفه را از طریق مزایده عمومی کتبی بصورت اجاره به شرط عدم تملیک به مدت یکسال واگذار نماید .متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخه۱۶/۱۲/۱۳۹۵به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.ir مراجعه یابا شماره تلفن ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

 

سید علی اصغر موسوی

شهردار گالیکش

دانلود :اسنادمزایده

دیدگاه خود را بیان کنید