به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : در ادامه ی فعالیتهای عمرانی شهری، در خیابان شهید رجایی گالیکش بولوار احداث می شود.

photo_2017-07-07_01-59-27 photo_2017-07-07_01-59-28 photo_2017-07-07_01-59-29 photo_2017-07-07_01-59-37 photo_2017-07-07_01-59-39

دیدگاه خود را بیان کنید