شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱مصوبه شماره ۶۳فوق العاده  مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهرغسالخانه و سردخانه آرامستان را از طریق مزایده عمومی کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید . متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخه ۹۶/۵/۲به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.ir مراجعه یابا شماره تلفن ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

چاپ نوبت اول   مورخه ۹۶/۴/۱۷

چاپ نوبت دوم   مورخه ۹۶/۴/۲۴

اسناد مزایده :اسناد مزایده

دیدگاه خود را بیان کنید