*همکار ارجمند محمد خسروی

فقدان عموی بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای شما و خانواده محترمتان از پروردگار متعال خواهانیم.

دیدگاه خود را بیان کنید