آگهی مناقصه

 

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱مجوز شماره ۶فوق العاده مورخ۹۶/۰۶/۱۹ شورای اسلامی شهر اجرای عملیات احداث کانال ودال بتنی از پارک لاله های انقلاب تا سیل برگردان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه ابنیه یا راه می باشد واگذار نماید.متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخه ۹۶/۰۸/۰۶ به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱- داوطلبان شرکت درمناقصه میبایست مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب  ۰۱۱۰۷۲۵۶۸۰۰۰۲ سپرده شهرداری  نزد بانک ملی شعبه گالیکش واریز و فیش واریزی را ضمیمه اسناد نمایند

۲- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.

۴-هزینه نشر آگهی در دو نوبت مناقصه بعهده برنده می باشد.

۵-در صورتیکه برندگان مناقصه (اول تا سوم) به هر دلیل از انعقاد قرارداد مورد مناقصه خودداری و یا منصرف شوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶- برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.ir مراجعه یابا شماره تلفن ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید.

۷-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 

 

دکتر رمضانعلی خسروی

شهردار گالیکش

 

چاپ نوبت اول مورخه ۹۶/۷/۱۹

چاپ نوبت دوم مورخه ۹۶/۷/۲۶

دانلود اسناد مناقصه :

   

 

دیدگاه خود را بیان کنید