به گزارش روابط عمومی شهرداری گالیکش : شهردار گالیکش ” دکتر رمضانعلی خسروی ” در جهت پیشبرد اهداف شهرداری ، درآمد زایی ، ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی به شهروندان با مسئولین واحد های درآمد ،امور اجتماعی فرهنگی و روابط عمومی تشکیل جلسه داد .

در این جلسه دکتر خسروی خطاب به مسئولین واحد های فوق الذکر گفت : خبرنگار باید شکارچی باشد، بادی برنامه مدون داشته باشید ، تمام ناسبت ها باید در مشت شما باشد ، روابط عمومی  باید  آیینه تمام نمای شهرداری باشد بکوشین فرهنگ سازی کنید و واحد های دیگر را در نیل به اهداف سازمانی یاری کنید

خسروی تاکید کرد هماهنگی تنگا تنگ با واحد درآمد و نوسازی و شهردار داشته باشید و گزارشات پیشرفت کاری خود را مستمر ارائه نمایید .

دکتر خسروی ذر خصوص افزایش کارایی واحد درآمد و راهکارهای مقابله با آسیب های این واحد در جمع کارکنان این واحد تاکید کرد در جلسات آتی مسئولین واح های مذکور با راهکارهای عملیاتی و گزارش کامل پیشرفت شغلی در جلسه حضور یابند .

دیدگاه خود را بیان کنید