آگهی مزایده

 

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۰فوق العاده  مورخ ۹۶/۷/۴شورای محترم اسلامی شهروفق ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها ضایعات آهن آلات (حدوداً ۴ تن )را از طریق مزایده کتبی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخه۹۶/۹/۲به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱- داوطلبان شرکت درمزایده میبایست مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سپرده شرکت درمزایده به حساب سیبای ۰۱۱۰۷۲۵۶۸۰۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه گالیکش واریز و فیش واریزی را ضمیمه اسناد مزایده نموده وتحویل دبیرخانه شهرداری نماید.(درپاکت الف گذاشت هشود).

۲-شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار وبه پیشنهادات مخدوش ومشروط ومبهم ترتیب اثرنخواهد داد.

۳-درصورتی که برندگان مزایده (اول تاسوم) به هردلیل ازانعقاد قرارداد مورد مزایده خودداری و یا منصرف شوندسپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۴-سایراطلاعات وجزئیات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج میباشد.

برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

رمضانعلی خسروی

شهردار گالیکش

اسناد مزایده :اسناد مزایده ضایعات

 

دیدگاه خود را بیان کنید