آگهی مزایده کتبی فروش

 

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱مجوز شماره ۱۳فوق العاده مورخ ۹۶/۷/۲۳شورای اسلامی شهریک قطعه زمین به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع واقع در جنب کارگاه سنگ شکن با کاربری زراعی  ویک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰متر مربع واقع در کمربندی ،فرعی ۱۲ متری با کاربری مسکونی و سه قطعه زمین از قطعات تفکیکی خدابخش سندگل جمعاً به مساحت ۸۷۳/۹۳ متر واقع در کمربندی ،فرعی ۱۲ متری با کاربری مسکونی را از طریق مزایده عمومی کتبی بفروش برساند متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخه۹۶/۱۰/۲۳به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یابا شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

 

رمضانعلی خسروی

شهردار گالیکش

دانلود اسناد زمین :

دانلود : ۱۲۰m

دانلود :۲۴۸ m

دانلود : ۲۹۰m

دانلود : ۲۹۸m

دانلود : sang shekan

دیدگاه خود را بیان کنید