تجدیدآگهی مزایده کتبی فروشزمین

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱مجوز شماره ۱۳فوق العاده مورخ ۲۳/۷/۹۶شورای اسلامی شهریک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰متر مربع واقع در کمربندی ،فرعی ۱۲ متری با کاربری مسکونی و سه قطعه زمین از قطعات تفکیکی خدابخش سندگل جمعاً به مساحت ۹۳/۸۷۳ متر واقع در کمربندی ،فرعی ۱۲ متری با کاربری مسکونی را از طریق مزایده عمومی کتبی بفروش برساند متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخه۲۶/۱۱/۱۳۹۶به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یابا شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

دانلود اسناد   : تجدید مزایده زمینها

دیدگاه خود را بیان کنید