تصاویر/ ساختمان جدید شهرداری گالیکش در حال تکمیل و اتمام می باشد 

دیدگاه خود را بیان کنید