آگهی تجدید مزایده

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند۲مصوبه شماره۳۰فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۶ شورای محترم اسلامی شهرو وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها بهره برداری جایگاه CNG را از طریق مزایده کتبی بصورت اجاره (بشرط عدم تملیک )به مدت دوسالبه شرکتها ،پیمانکاران و بهره برداران مجاز که از شرکت ملی نفت تاییدیه وصلاحیت بهره برداری دارند واگذار نماید .

  • متقاضیان می بایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۶ ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری واریز نمایند.
  • درصورتیکهبرندگانمزایده (اولتاسوم) بههردلیلازانعقادقراردادموردمزایدهخودداریویامنصرفشوندسپردهآنانبنفعشهرداریضبطخواهدشد.
  • شهرداریدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختار است .
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخه۱۰/۳/۱۳۹۷به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرسwww.galikesh.irمراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

دانلوداسناد:۰۰۱

دیدگاه خود را بیان کنید