((استعلام بهاء))؛

شهرداری گالیکش در نظر دارد عملیات اجرای کانال بتنی خیابان سید احمد خمینی فرعی دوم سید احمد دوم را بر اساس فهرست بهاء راه و باند ۹۷ از طریق استعلام بهاء با شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

۱- مبلغ مورد استعلام ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۲- مهلت قبول پیشنهادات تا آخر وقت اداری پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۳/۱۷ می باشد.
۳- پیشنهاد دهندگان مکلفند مبلغ پیشنهادی خود را با خط خوانا نوشته و بدون قلم خوردگی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۴- به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
۶- پرداخت وجه منوط به گواهی واحد عمران خواهد بود .
۷- کلیه حقوق دولتی از قبیل: بیمه و مالیات بعهده پیمانکار خواهد بود.
۸- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با امور قراردادها تماس حاصل نمائید ( ۳۵۸۳۲۴۱۱ ) .
۹- مهلت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد تا ۹۷/۶/۳۱ خواهد بود.
۱۰- تهیه کلیه مصالح ، وسایل و ابزار کار و نیروی انسانی، حمل مصالح یا لوازم کار بعهده پیمانکار می باشد.
۱۱- پرداخت از محل اعتبارات استانی اسناد خزانه و منابع داخلی می باشد.
۱۲- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .

@galikeshcittty

دیدگاه خود را بیان کنید