آگی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱ مجوز شماره ۱۳ فوق العاده مورخ ۹۶/۷/۲۳ شورای اسلامی شهر، یک قطعه زمین به مساحت ۱۲۰ متر مربع واقع در کمربندی، فرعی ۱۲ متری و سه قطعه زمین از قطعات تفکیکی خدابخش سندگل جمعا به مساحت ۸۷۳/۹۳ متر واقع در کمربندی، فرعی ۱۲ متری را از طریق مزایده عمومی کتبی بفروش برساند.

۱- داوطلبان شرکت در مزایده میبایست ۵% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای ۰۱۱۰۷۲۵۶۸۰۰۰۲ سپرده نزد بانک ملی شعبه گالیکش واریز و فیش واریزی را ضمیمه اسناد مزایده نموده و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.

۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.

۳- در صورتیکه برندگان مزایده (اول تا سوم) به هر دلیل از انعقاد قرارداد مورد مزایده خودداری و یا منصرف شوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۵/۴ به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات و دریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.galikesh.ir مراجعه یا با شماره تلفن های ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱ (امور قراردادها) تماس حاصل نمائید.

 

ردیف

شرح

مبلغ پایه

مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده

 

۱

زمین به مساحت ۲۹۸/۴۰ مترمربع

۱۷۹/۰۴۰/۰۰۰

۸/۹۵۲/۰۰۰
 

۲

زمین به مساحت ۲۹۰/۷۳ مترمربع

۱۷۴/۴۳۸/۰۰۰

۸/۷۲۱/۹۰۰

 

۳

زمین به مساحت ۲۴۸/۸۰ مترمربع

۱۴۹/۲۸۰/۰۰۰

۷/۴۶۴/۰۰۰

 

۴

زمین به مساحت ۱۲۰  مترمربع

۸۴/۰۰۰/۰۰۰

۴/۲۰۰/۰۰۰

دیدگاه خود را بیان کنید