جمع آوری دوره ای لاستیک های فرسوده سطح شهر

جمع آوری دوره ای لاستیک های فرسوده سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری

 

دیدگاه خود را بیان کنید