آگهی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱ مجوز شماره ۱۳ فوق العاده مورخ ۹۶/۷/۲۳ شورای اسلامی شهر، ۶ قطعه زمین موصوف به هلال احمر واقع در خیابان امام رضا (ع) از پلاک ۷۴/۱۵۷۹/۳۳۰۷ را از طریق مزایده عمومی کتبی بفروش برساند.

۱- داوطلبان شرکت در مزایده میبایست ۵% قیمت پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای ۰۱۱۰۷۲۵۶۸۰۰۰۲ سپرده نزد بانک ملی شعبه گالیکش واریز و فیش واریزی را ضمیمه اسناد مزایده نموده و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.

۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.

۳- در صورتیکه برندگان مزایده (اول تا سوم) به هر دلیل از انعقاد قرارداد مورد مزایده خودداری و یا منصرف شوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۵/۴ به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات و دریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.galikesh.ir مراجعه یا با شماره تلفن های ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱ (امور قراردادها) تماس حاصل نمائید.

اسناد مزایده : دانلود

ردیف شرح مبلغ پایه مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده
۱ قطعه شماره ۱ به مساحت ۲۰۰/۱۰ مترمربع ۴۴۰/۲۲۰/۰۰۰ ۲۲/۰۱۱/۰۰۰
۲ قطعه شماره ۲ به مساحت ۲۰۳/۹۰ مترمربع ۴۴۸/۵۸۰/۰۰۰ ۲۲/۴۲۹/۰۰۰
۳ قطعه شماره ۳ به مساحت ۲۱۵/۳۴ مترمربع ۴۷۳/۷۴۸/۰۰۰ ۲۳/۶۸۷/۴۰۰
۴ قطعه شماره ۴ به مساحت ۲۲۱/۶۷ مترمربع ۵۳۲/۰۰۸/۰۰۰ ۲۶/۶۰۰/۴۰۰
۵ قطعه شماره ۵ به مساحت ۲۰۷/۲۹ مترمربع ۴۹۷/۴۹۶/۰۰۰ ۲۴/۸۷۴/۸۰۰
۶ قطعه شماره ۶ به مساحت ۲۰۰/۰۵ مترمربع ۴۸۰/۱۲۰/۰۰۰ ۲۴/۰۰۶/۰۰۰

دیدگاه خود را بیان کنید