آگهی تجدید مزایده کتبی فروش زمین

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۱ مجوز شماره ۱۳ فوق العاده مورخ ۹۶/۷/۲۳ شورای اسلامی شهر، ۱ قطعه زمین از املاک شهرداری به مساحت ۱۲۰ متر مربع از اراضی تفکیکی ورثه مرحوم قهرمان خسروی واقع در زیر کمربندی فرعی ۱۲ متری را از طریق مزایده عمومی کتبی بشرح ذیل بفروش برساند:

۱- داوطلبان شرکت در مزایده میبایست ۵% قیمت پایه به مبلغ ۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبای ۰۱۱۰۷۲۵۶۸۰۰۰۲ سپرده نزد بانک ملی شعبه گالیکش واریز و فیش واریزی را ضمیمه اسناد مزایده نموده و تحویل دبیرخانه شهرداری نماید.(در پاکت الف گذاشته شود)

۲- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مخدوش و مشروط و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.

۳- در صورتیکه برندگان مزایده (اول تا سوم) به هر دلیل از انعقاد قرارداد مورد مزایده خودداری و یا منصرف شوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۵/۴ به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات و دریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.galikesh.ir مراجعه یا با شماره تلفن های ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱ (امور قراردادها) تماس حاصل نمائید.

دانلود اسناد: دانلود

دیدگاه خود را بیان کنید