اژانس

۰۱۷۳۵۸۳۶۸۰۰ محمود

۰۱۷۳۵۸۳۰۱۰۹ سعید

۰۱۷۳۵۸۳۰۰۱۱ رضا

۰۱۷۳۵۸۳۰۲۳۵ ازادگان

۰۱۷۳۵۸۳۸۱۴۰ محمد

۰۱۷۳۵۸۳۰۰۰۰ یکتا

۰۱۷۳۵۸۳۲۴۴۴ آریا

۰۱۷۳۵۸۳۱۶۶۰ احسان

۰۱۷۳۵۸۳۷۱۰۲ امید

۰۱۷۳۵۸۳۰۲۳۵ گلها

۰۱۷۳۵۸۳۵۰۶۰ خانواده

۰۱۷۳۵۸۳۶۷۰۰ ابشار

پاساژ ها

پاساژ حاج محمود خسروی -جنب خیابان ولی عصر

پاساژ حاج علی ابولتختی-جنب دکتر نیک پور

پاساژ حاج رسول ابولتختی-جنب موبایل فروشی کوهی

پاساژ حاج سربازا -جنب خیابان الغدیر

پاساژ رخشانی- جنب کوچه قاِئم پاساژ حاج رحمانی

پاساژ حاج اسمائیل ابولنخنی

عمده فروشی ها

سوپر کوثر -جنب پمپ بنزین

مغازه حاج حسن غریب- جنب بانک ملت

مغازه علی رضا عرب – جنب نساجی مازندران

فروشگاه فرهنگیان-جنب بانک ملت

مغاه حاج اسمائیل اهنگر محله – جنب بانک کشاورزی

مغازه محمد رضا نیازی – اول خیابان گلزار شهدا

کارخانه غلام علی غریب – رو به روی خط دوزین

دیدگاه خود را بیان کنید