بسمه تعالی

((تجدید آگهی مناقصه ))        

 

شهرداری گالیکش درنظردارد اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط که دارای تأییدیه ازوزارت کار و امور اجتماعی و دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشندبصورت حجمی واگذار نماید .

داوطلبان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۹۳به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 • به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • هزینه نشر آگهی در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهدبود .
 • درصورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد .
 • برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس galikesh.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید.
 • سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

ردیف شرح عملیات یا پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به ریال
۱ حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر ۸۰۲/۷۲۹/۱۲۴
۲ رفت وروب خدمات شهری سطح شهر ۴۱۶/۰۷۱/۲۶۰

 

 

                 سیدعلی اصغر موسوی

                                شهردارگالیکش

دانلود: اسنادتجدید رفت وروب   ضمیمه :رفت و روب

دانلود:اسناد تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  ضمیمه :فضای سبز

———————————————————————————————————————————-

 

 

بسمه تعالی

((تجدید آگهی مناقصه ))

 

شهرداری گالیکش درنظردارد اجرای عملیات مشروحه طبق جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تأییدیه ازوزارت کار و امور اجتماعی و دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشندبصورت حجمی  واگذار نماید .

داوطلبان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبهمورخه  ۱۶/۳/۱۳۹۴به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند .

 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 • به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 • هزینه نشر آگهی در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهدبود .
 • درصورتیکه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد .
 • برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس galikesh.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید.

۶) سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

ردیف شرح عملیات یا پروژه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به ریال
۱ حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهرواپراتوری ، سرویسکاری سنگ شکن ،عمرانی ونقلیه ۲۳۸/۱۳۱/۱۸۵
۲ رفت وروب  خدمات شهری سطح شهر ۶۴۳/۶۷۲/۲۳۱

 

دانلود اسناد مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز

دانلود اسناد مناقصه رفت و روب خدمات شهری

 ———————————————————————————————————————

 

بسمه تعالی

آگهی مزایده

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۳مصوبه شماره۲ فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۴ شورای محترم اسلامی شهرو وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها محوطه ضلع غربی پارک نیلکوه شامل دهکده توریستی ،کافی شاپ و محوطه پیرامون آن به مساحت ۹۷۰ متر مربع و ۱۱ عدد آلاچیق و محوطه پیرامون آن بمیزان مساحت کل ۲۰۰۰ مترمربع را جهت عرضه غذاهای سنتی ، فرنگی و صنایع دستی از طریق مزایده کتبی بصورت اجاره (بشرط عدم تملیک )به مدت یکسال به بخش خصوص واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت  بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ۱۶/۳/۱۳۹۴ به امورقراردادهای شهرداری گالیکش مراجعه نمایند.ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

ردیف موضوع مبلغ سپرده شرکت در مزایده
۱ واگذاری ضلع غربی پارک نیلکوه (دهکده توریستی و…) ۰۰۰/۰۰۰/۶
۲ واگذاری ۱۱ عدد آلاچیق و محوطه پیرامون ۰۰۰/۹۰۰/۳

دانلود اسناد مزایده دهکده توریستی

———————————————————————————-

آگهی مزایده cng

شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد بند ۴مصوبه شماره۲عادی  مورخ ۹۴/۱/۳۰شورای محترم اسلامی شهرو وفق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها بهره برداری جایگاه CNG را از طریق مزایده کتبی بصورت اجاره (بشرط عدم تملیک )به مدت ۳ سال به شرکتها ،پیمانکاران و بهره برداران مجاز که از شرکت ملی نفت تاییدیه وصلاحیت بهره برداری دارند واگذار نماید . متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  ۹۴/۳/۳۰به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات ودریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.galikeshcity62.ir مراجعه یا با شماره تلفنهای ۰۱۷۳۵۸۳۲۴۱۱(امورقراردادها)تماس حاصل نمائید. ضمناً هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری گالیکش

دانلود اسناد مزایده

دیدگاه خود را بیان کنید